Kallese till Årsmöte 2015 för Kibo Dojo Kendoklubb – Nytt Datum 2 mars!

Kallade: Samtliga som är aktiva i Kibo Dojos träning. Röstberättigade är de som betalat samtliga avgifter. Alla närvarande har förslagsrätt.

Plats: Pizzeria Platini, Hornsgatan 81, 117 26 Stockholm Karta

Tid: Måndag 2 mars, ca 19:30

Förslag till föredragningslista

    1.    Fastställande av röstlängd för mötet.

    2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.

    3.    Val av protokolljusterare och rösträknare.

    4.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

    5.    Fastställande av föredragningslista.

    6.    a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

        b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

    7.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

    8.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

    9.    Fastställande av medlemsavgifter.

    10.    Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

    11.     Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

    12.    Val av

        a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;

        b) föreningens sekreterare för en tid av 1 år;

        c) föreningens kassör för en tid av 1 år;

        d)    revisor för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

        e)    2 valberedare för en tid av 1 år av vilka den ena utses till sammankallande;

    13.    Övriga frågor.

Tips,Tricks m.m.

Känner du att du har något som du vill att årsmötet skall fatta beslut om så skriv ner bakgrunden till ditt förslag och vad du föreslår att mötet skall besluta. Skicka detta till info@kendoklubben.se , skriv “Motion till Årsmötet 2015” i ämnesraden.

Gör du anspråk på någon av styrelseposterna så kontakta valberedare Hrafn Steiner på hrafn.steiner[a t]gmail.com

Träningen denna dag kommer att vara kortare för att så många som möjligt skall kunna delta på mötet.

Undrar du något så maila info@kendoklubben.se eller kontakta Nils Björkegård på 0709-15 24 34

Väl mött!

Nils Björkegård
Ordförande
Kibo Dojo Kendoklubb