Kallelse till Extra årsmöte

Då revisornernas granskning av verksamheten inte kunde genomföras vid det senaste årsmötet och denna punkt därmed hänskjöts till ett extra årsmöte så kallar vi härmed till extra årsmöte enligt nedan.

Kallelse till extra årsmöte 2018-07-30

Datum: 2018-07-30

Tid: 20:00

Plats: Skanstullshallen (efter träningen)

Ekonomi rapport

Dagordning vid extra årsmötet för Kibo Dojo Kendoklubb 2018-07-30

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Val av 2 protokolljusterare och rösträknare.
  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  5. Fastställande av föredragningslista.
  6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.Revisorernas berättelse
  7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  8. Mötet avslutas