Extra årsmöte

Föreningens medlemmar kallas härmed till extra årsmöte enligt nedan

PlatsPizzeria Platini
DatumMån 6 Maj
Tidca 20:30 (efter träningen)

Dagordning

  • Mötets öppnande
  • Fastställande av röstlängden
  • Fråga om Mötes behöriga utlysande
  • Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret (2018)
  • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret (2018)
  • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  • Mötets avslutande